Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank No. Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 21 Masashi Tada 19 58.2313 72.2222 52.9607 7/6/1/0
2 66 Jun Ohnishi 16 62.2449 57.8947 59.1019 7/5/1/0
3 63 Yusuke Wakisaka 16 59.8639 66.6667 55.2528 7/5/1/0
4 70 Yoshiyuki Okada 16 57.8912 64.7059 54.8103 7/5/1/0
5 28 Nobuki Morisaki 16 57.4830 66.6667 51.7481 7/5/1/0
6 53 Makoto Tominaga 16 56.4626 64.9123 53.7627 7/5/1/0
7 71 Tatsuya Oka 16 55.7596 61.1111 52.7591 7/5/1/0
8 68 Takashi Tsukamoto 16 52.9932 63.1579 48.7810 7/5/1/0
9 22 Yasuhiro Nakamura 15 56.1905 63.1579 51.3878 7/5/0/0
10 2 Kentaro Nonaka 15 54.0816 68.7500 50.9650 7/5/0/0
11 54 Kazutaka Sawamura 15 54.0816 64.7059 50.3843 7/5/0/0
12 48 Naohiro Sonoda 15 53.0612 75.0000 48.7921 7/5/0/0
13 67 Kazuhiro Moritani 15 49.3878 68.7500 48.8008 7/5/0/0
14 37 Go Tanaka 15 44.5578 62.5000 50.5116 7/5/0/0
15 47 Yoshihiro Hojo 13 68.0272 56.8627 58.0463 7/4/1/0
16 4 Yosuke Manabe 13 53.8549 62.9630 49.3547 7/4/1/0
17 64 Yoichiro Watai 12 63.9456 51.8519 59.5717 7/4/0/0
18 19 Kodai Urabe 12 60.5442 55.0000 52.6142 7/4/0/0
19 8 Akinori Yamanaka 12 57.8231 52.6316 57.2232 7/4/0/0
20 55 Kazuhisa Anabuki 12 56.4815 53.3333 57.0607 6/4/0/0
21 24 Kiyoshi Niwa 12 55.1587 58.8235 51.5640 6/3/0/1
22 36 Dai Moriyama 12 54.4218 52.6316 54.3675 7/4/0/0
23 6 Akio Ueta 12 54.0816 52.9412 51.2561 7/4/0/0
24 25 Makoto Inoue 12 53.2313 47.0588 53.2477 7/4/0/0
25 31 Tatsuo Niihama 12 52.7211 55.0000 50.9527 7/4/0/0
26 52 Takushi Maekawa 12 50.9977 54.9020 49.5876 7/4/0/0
27 33 Hiro Suzuki 12 45.9184 55.5556 43.9740 7/4/0/0
28 9 Yoshihiro Umeno 10 53.4354 51.8519 51.8321 7/3/1/0
29 69 Kazuya Nishioka 10 52.3810 49.0196 50.5450 7/3/1/0
30 65 Takafumi Matsumoto 10 51.3379 57.4074 46.9320 7/3/1/0
31 62 Takaaki Suzuki 10 42.7211 50.0000 43.7369 7/3/1/0
32 57 Kazushi Kasahara 9 66.6667 53.8462 59.9495 5/3/0/0
33 41 Yasuhiro Takubo 9 58.3333 46.1538 55.6288 6/3/0/0
34 23 Kohei Akase 9 52.6667 58.3333 49.7316 5/3/0/0
35 75 Kazuki Shibafuji 9 52.3810 43.7500 53.7234 7/3/0/0
36 12 Kazuo Yamanaka 9 51.2925 38.8889 50.5103 7/3/0/0
37 27 Mitsunori Yokoyama 9 50.0000 47.0588 47.9591 7/3/0/0
38 76 Satoshi Tajiri 9 49.6599 41.1765 49.6030 7/3/0/0
39 74 Yuki Okamura 9 48.1481 46.1538 49.9407 6/3/0/0
40 61 Yoichi Kiyohara 9 43.5374 44.4444 45.6077 7/3/0/0
41 39 Tomoya Futagawa 7 56.1111 38.0952 55.3775 6/2/1/0
42 72 Kazuki Nagamine 7 56.0000 46.1538 51.9170 5/2/1/0
43 73 Tadashi Kubo 6 81.2500 45.4545 70.9091 4/2/0/0
44 7 Ryo Abe 6 64.5833 60.0000 52.6263 4/2/0/0
45 56 Yuji Noguchi 6 60.4167 50.0000 52.4242 4/2/0/0
46 14 Koji Ohnishi 6 58.3333 60.0000 55.2189 3/1/0/1
47 58 Ayato Nakayama 6 53.3333 36.3636 53.0996 5/2/0/0
48 44 Tatsuya Nakamura 6 52.0370 38.4615 52.2502 6/2/0/0
49 34 Hirokazu Ohnishi 6 51.1111 38.4615 49.6698 6/2/0/0
50 15 Yoshitaka Ohmasa 6 51.0000 46.1538 48.9111 5/2/0/0
51 59 Katsunobu Yoshioka 6 48.0000 46.6667 44.6659 5/2/0/0
52 45 Takafumi Seto 6 44.4444 44.4444 45.8120 6/2/0/0
53 32 Mitsuru Honda 6 43.9683 26.6667 42.6418 6/1/0/1
54 5 Daisuke Sakanoue 6 42.6667 45.4545 44.2771 5/2/0/0
55 11 Takuya Shimojo 6 37.0068 38.8889 40.8204 7/2/0/0
56 49 Takaya Taniguchi 5 54.1667 51.5152 52.9545 4/1/2/0
57 50 Koichi Nishiya 4 50.6667 30.3030 50.7692 5/1/1/0
58 13 Sadayoshi Miki 4 45.8333 48.4848 47.1212 4/1/1/0
59 35 Meguru Araki 3 66.6667 40.0000 56.6667 2/1/0/0
60 3 Koichi Inoue 3 59.2593 25.0000 59.7222 3/0/0/0
61 29 Kazuhiro Tsukimoto 3 58.3333 33.3333 59.4444 4/1/0/0
62 26 Yasuo Shiota 3 55.5556 42.8571 48.6772 3/1/0/0
63 16 Yusaku Hamawaki 3 55.5556 28.5714 60.8466 3/1/0/0
64 51 Kosuke Terao 3 54.1667 40.0000 46.6667 4/1/0/0
65 77 Hajime Saito 3 52.0833 36.3636 51.9697 4/1/0/0
66 60 Ryuichi Shirosita 3 47.9167 20.0000 50.6944 4/0/0/0
67 40 Satoyuki Kawabuchi 3 40.6667 20.0000 43.3217 5/1/0/0
68 17 Tetsuya Yamaguchi 0 75.0000 33.3333 58.3333 2/0/0/0
69 42 Ikuhito Yanase 0 75.0000 33.3333 58.3333 2/0/0/0
70 20 Kazuhiro Ikeuchi 0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0
71 1 Hirotaka Ohkura 0 75.0000 0.0000 65.0000 2/0/0/0
72 46 Toshihisa Yamanaka 0 75.0000 0.0000 65.0000 2/0/0/0
73 30 Yasuo Tamura 0 55.5556 0.0000 58.7302 3/0/0/0
74 10 Tsutomu Saito 0 50.0000 33.3333 45.0000 2/0/0/0
75 18 Kazuaki Chikazawa 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0
76 38 Yukihiro Mori 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0
77 43 Hirofumi Ohno 0 45.3333 16.6667 43.7692 5/0/0/0