第55回MTG高知公式大会B 結果

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Toshiaki Komatsu
15
68.0000
76.9231
64.4499
5/5/0/0
2
Taiki Inada
15
60.0000
76.9231
58.7016
5/5/0/0
3
Takayuki Nomachi
12
72.0000
80.0000
65.5664
5/4/0/0
4
Masahiro Nomura
12
62.0000
69.2308
59.3590
5/4/0/0
5
Hidenori Ohi
12
60.0000
69.2308
57.1154
4/3/0/1
6
Yohei Takagi
12
56.0000
72.7273
56.5758
5/4/0/0
7
Daisuke Ogi
12
42.6667
75.0000
42.3290
5/4/0/0
8
Daiki Takuma
9
65.0000
58.3333
60.6269
4/2/0/1
9
Satoshi Yokota
9
62.6667
63.6364
56.0513
5/3/0/0
10
Hiromi Hata
9
62.0000
58.3333
57.2308
5/3/0/0
11
Kimihiro Arisawa
9
58.6667
61.5385
53.5598
5/3/0/0
12
Yasufumi Sera
9
58.6667
60.0000
55.1422
5/3/0/0
13
Tesei Masaki
9
58.6667
50.0000
55.0513
5/3/0/0
14
Takashi Kondo
9
52.0000
61.5385
54.6037
5/3/0/0
15
Hitoshi Ichikawa
9
48.0000
54.5455
51.2987
5/3/0/0
16
Toru Okabayashi
9
48.0000
54.5455
50.0000
5/3/0/0
17
Satoru Hisaichi
9
48.0000
50.0000
51.4965
5/3/0/0
18
Yuki Sento
9
42.6667
58.3333
45.5458
5/3/0/0
19
Takehiro Kamitani
9
42.6667
53.8462
45.7576
5/3/0/0
20
Shota Motoyama
6
64.0000
50.0000
56.9231
5/2/0/0
21
Shinichi Iwamoto
6
64.0000
45.4545
60.9860
5/2/0/0
22
Ryo Urabe
6
64.0000
42.8571
61.5501
5/2/0/0
23
Takayoshi Mimoto
6
60.0000
50.0000
53.4441
4/1/0/1
24
Yotaro Nakayama
6
58.6667
45.4545
55.2681
5/2/0/0
25
Katsushi Sakamoto
6
58.3333
50.0000
54.2424
4/2/0/0
26
Kyohei Tokuhiro
6
54.6667
40.0000
53.0886
5/2/0/0
27
Shinichi Kakemizu
6
54.6667
40.0000
52.5758
5/2/0/0
28
Koki Ohguro
6
50.6667
50.0000
48.0117
5/2/0/0
29
Hirokazu Deki
6
49.3333
50.0000
48.6364
5/2/0/0
30
Takamitsu Morimoto
6
49.3333
40.0000
47.7273
5/2/0/0
31
Seiya Nagano
6
47.3333
40.0000
47.8788
5/2/0/0
32
Shingo Yamashita
6
47.3333
40.0000
46.2424
5/2/0/0
33
Kyohei Yamamoto
6
45.3333
50.0000
45.3077
5/2/0/0
34
Norihisa Tanioka
3
50.6667
20.0000
50.3939
5/1/0/0
35
Makoto Iwagawa
3
45.0000
27.2727
47.5000
4/0/0/1
36
Kazuki Shimasaki
3
44.0000
27.2727
42.4359
5/1/0/0
37
Keiichi Fujiki
3
42.6667
20.0000
43.7576
5/1/0/0
38
Masahisa Matsumura
3
42.6667
18.1818
46.9744
5/1/0/0
39
Minoru Fujihara
0
37.3333
0.0000
39.3333
5/0/0/0