★ 第54回MTG高知公式大会結果

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Makoto Tominaga
18
69.4444
80.0000
62.6389
6/6/0/0
2
Kiyoshi Niwa
15
65.5556
73.3333
57.9798
6/5/0/0
3
Kozo Iwata
15
62.9630
62.5000
58.9616
6/5/0/0
4
Kosei Chikamori
15
56.4815
73.3333
54.6561
6/5/0/0
5
Yusaku Hamawaki
15
54.6296
83.3333
54.5602
6/5/0/0
6
Tomoya Futagawa
13
62.0370
68.8889
56.4484
6/4/1/0
7
Takahiro Kamakura
13
59.2593
66.6667
55.6779
6/4/1/0
8
Kazuki Shibafuji
13
59.2593
62.5000
54.2102
6/4/1/0
9
Yuya Uchida
13
52.9630
62.2222
52.6620
6/4/1/0
10
Syunsuke Shibafuji
13
50.9259
66.6667
49.0919
6/4/1/0
11
Kosuke Terao
12
70.1852
66.6667
63.3502
6/4/0/0
12
Takashi Nishioka
12
65.7407
66.6667
60.7407
6/4/0/0
13
Sachio Nakajima
12
61.1111
60.0000
57.6944
5/3/0/1
14
Daisuke Mashiro
12
60.0000
53.3333
58.4349
6/4/0/0
15
Hiro Suzuki
12
53.7037
58.8235
50.3472
6/4/0/0
16
Satoyuki Kawabuchi
12
52.7778
64.2857
49.6296
6/4/0/0
17
Tomoaki Uchikawa
12
50.9259
53.3333
49.6131
6/4/0/0
18
Tatsuya Nakamura
12
48.3333
66.6667
47.4206
6/4/0/0
19
Makoto Inoue
12
48.1481
57.1429
47.2222
6/4/0/0
20
Seiji Matoba
12
47.2222
64.2857
45.0000
6/4/0/0
21
Takaya Taniguchi
11
51.8519
57.7778
51.7857
6/3/2/0
22
Ryuichi Shirosita
10
45.3704
48.8889
45.7143
6/3/1/0
23
Hidehisa Sawamoto
9
65.9259
46.6667
64.1204
6/3/0/0
24
Ryo Ohnishi
9
62.0370
46.6667
57.6061
6/3/0/0
25
Hiromi Hata
9
60.0000
50.0000
57.3016
6/3/0/0
26
Hiroki Ueta
9
58.6667
54.5455
56.3730
5/3/0/0
27
Yuji Noguchi
9
57.4074
53.3333
51.1541
6/3/0/0
28
Ayato Nakayama
9
55.5556
50.0000
52.6687
6/3/0/0
29
Kosei Kusuhara
9
55.0000
66.6667
47.9167
4/2/0/1
30
Nobuki Morisaki
9
53.7037
50.0000
51.8353
6/3/0/0
31
Hirohiko Ha]yashi
9
52.7778
56.2500
48.7722
6/3/0/0
32
Yoichi Kiyohara
9
50.0000
50.0000
51.1015
6/3/0/0
33
Takafumi Seto
9
49.0741
43.7500
48.6243
6/3/0/0
34
Daisuke Sakanoue
9
45.3704
50.0000
47.8472
6/3/0/0
35
Yosei Chikazawa
9
44.4444
53.3333
43.7714
6/3/0/0
36
Tetsuo Iwata
9
43.7037
48.7179
45.9722
6/3/0/0
37
Koichi Inoue
7
50.0000
39.5833
48.5185
6/2/1/0
38
Mikuru Ito
7
47.2222
38.0952
47.1775
6/2/1/0
39
Takayuki Nomachi
6
77.7778
50.0000
73.2143
3/2/0/0
40
Akio Ueta
6
58.3333
55.5556
54.1035
4/2/0/0
41
Hayato Ikuta
6
57.5926
30.7692
54.8657
6/2/0/0
42
Shogo Kadota
6
56.6667
50.0000
52.0493
4/1/0/1
43
Yusuke Wakisaka
6
55.5556
57.1429
56.3492
3/2/0/0
44
Daisuke Komatsu
6
52.5926
42.8571
48.5585
6/2/0/0
45
Kazutaka Sawamura
6
47.9167
50.0000
43.9394
4/2/0/0
46
Kazumasa Mizobuchi
6
47.2222
37.5000
48.4722
6/2/0/0
47
Hirofumi Ohno
6
47.2222
33.3333
47.6290
6/2/0/0
48
Yutaka Imai
6
45.7778
35.7143
44.1071
5/1/0/1
49
Tsuyoshi Okabayashi
6
43.3333
43.7500
43.2540
5/1/0/1
50
Makoto Nakaya
6
40.0000
42.8571
39.5804
5/2/0/0
51
Daiki Matsumoto
6
38.8889
37.5000
41.8117
6/2/0/0
52
Toshiaki Miyauchi
5
53.7037
37.7778
49.7454
6/1/2/0
53
Kazutoshi Higuchi
5
48.0000
41.6667
46.3403
5/1/2/0
54
Daisuke Ohara
4
50.0000
55.5556
50.0000
2/1/1/0
55
Kentaro Nonaka
3
77.7778
28.5714
70.8995
3/1/0/0
56
Ryo Abe
3
75.0000
60.0000
60.0000
2/1/0/0
57
Hiroaki Ando
3
66.6667
42.8571
60.5159
3/1/0/0
58
Yukihiro Mori
3
66.6667
37.5000
59.9206
3/1/0/0
59
Naotsugu Shiraishi
3
64.5833
33.3333
55.9596
4/1/0/0
60
Yuta Koyama
3
57.3333
38.4615
55.4274
5/1/0/0
61
Mitsunori Yokoyama
3
50.0000
30.0000
50.0000
4/1/0/0
62
Hiroki Yoshioka
3
40.9259
33.3333
42.8571
6/1/0/0
63
Toru Okabayashi
1
43.7500
23.3333
47.5000
4/0/1/0
64
Yoshihiro Umeno
0
75.0000
33.3333
65.0000
2/0/0/0
65
Tetsuya Yamaguchi
0
75.0000
20.0000
70.0000
2/0/0/0
66
Go Tanaka
0
75.0000
20.0000
60.0000
2/0/0/0
67
Ryo Hashida
0
50.0000
33.3333
50.0000
2/0/0/0
68
Syota Ikemoto
0
50.0000
33.3333
40.0000
2/0/0/0
69
Yoshihiro Ikeda
0
50.0000
20.0000
50.0000
2/0/0/0
70
Kodai Urabe
0
50.0000
20.0000
45.0000
2/0/0/0
71
Katsunobu Yoshioka
0
50.0000
0.0000
50.0000
2/0/0/0
72
Atsushi Kamata
0
44.4444
25.0000
47.4206
3/0/0/0
73
Kazuya Yasuda
0
44.4444
0.0000
44.4444
3/0/0/0