Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Takaaki Suzuki
18
64.8148
75.0000
59.2379
6/6/0/0
2
Takashi Nishioka
15
66.6667
66.6667
58.5234
6/5/0/0
3
Kiyoshi Niwa
15
61.1111
73.3333
53.4028
6/5/0/0
4
Kentaro Nonaka
15
60.9259
68.7500
57.6567
6/5/0/0
5
Takayuki Yokoi
15
50.9259
71.4286
49.9750
6/5/0/0
6
Satoshi Tajiri
13
65.7407
62.2222
57.4323
6/4/1/0
7
Tsutomu Saito
13
61.2963
62.5000
57.3942
6/4/1/0
8
Toshihisa Yamanaka
13
54.6296
62.2222
50.2475
6/4/1/0
9
Ryo Abe
13
52.5926
62.5000
48.7424
6/4/1/0
10
Tomofumi Yamanaka
12
63.7037
57.1429
59.6154
6/4/0/0
11
Akio Ueta
12
59.4444
56.2500
54.6703
6/4/0/0
12
Takushi Maekawa
12
59.2593
61.5385
54.9674
6/4/0/0
13
Kazutaka Sawamura
12
58.3333
60.0000
53.9920
6/4/0/0
14
Takashi Tsukamoto
12
54.6296
58.8235
52.0734
6/4/0/0
15
Kosei Chikamori
12
52.7778
66.6667
51.2004
6/4/0/0
16
Takakazu Yamamoto
12
52.7778
62.5000
51.6807
6/4/0/0
17
Yusaku Hamawaki
12
51.1111
60.0000
49.6986
6/4/0/0
18
Yoshihiro Umeno
12
50.0000
64.2857
50.8242
6/4/0/0
19
Koichi Nishiya
12
48.3333
60.0000
49.5353
6/4/0/0
20
Shintaro Tadokoro
12
46.6667
64.2857
49.7375
6/4/0/0
21
Kazumasa Mizobuchi
12
42.7778
57.1429
45.9524
6/4/0/0
22
Yasuhiro Doiuchi
10
73.3333
61.5385
62.4695
5/3/1/0
23
Junichi Nakajima
10
53.7037
50.0000
51.3612
6/3/1/0
24
Atsushi Kamata
10
44.4444
59.5238
46.0847
6/3/1/0
25
Hiroyuki Kurauchi
9
58.3333
53.8462
53.8339
6/3/0/0
26
Takuya Kadota
9
58.1481
53.8462
55.1348
6/3/0/0
27
Kodai Urabe
9
55.5556
53.3333
54.0301
6/3/0/0
28
Satoyuki Kawabuchi
9
53.7037
43.7500
52.9330
6/3/0/0
29
Masahiro Nomura
9
52.7778
53.8462
51.0615
6/3/0/0
30
Yusuke Minakami
9
52.6667
58.3333
51.3223
5/3/0/0
31
Yoshihiro Hojo
9
50.6667
58.3333
49.0886
5/3/0/0
32
Hiromi Hata
9
50.0000
46.1538
47.4092
6/3/0/0
33
Yoichi Kiyohara
9
48.1481
57.1429
47.8571
6/3/0/0
34
Yuya Matsuda
9
47.2222
53.8462
47.1306
6/3/0/0
35
Takaki Okamoto
9
46.4815
50.0000
46.2836
6/3/0/0
36
Takahiro Kamakura
9
46.1111
52.9412
46.0630
6/3/0/0
37
Satoshi Nagano
9
46.1111
46.6667
45.0758
6/3/0/0
38
Daisuke Sakanoue
9
44.4444
46.1538
44.1941
6/3/0/0
39
Kosuke Terao
9
42.7778
50.0000
45.1587
6/3/0/0
40
Koji Nishiyama
9
40.5556
46.6667
44.5452
6/3/0/0
41
Yusuke Wakisaka
6
75.0000
50.0000
64.3939
4/2/0/0
42
Yuji Noguchi
6
66.6667
62.5000
59.9206
3/2/0/0
43
Hiroki Ueta
6
66.6667
50.0000
60.4167
4/2/0/0
44
Koji Ohnishi
6
64.0000
50.0000
59.9068
5/2/0/0
45
Makoto Tominaga
6
62.5000
45.4545
55.9091
4/2/0/0
46
Yuki Okamura
6
61.1111
40.0000
56.9307
6/2/0/0
47
Toru Matsuoka
6
56.4815
35.7143
54.7009
6/2/0/0
48
Hiro Suzuki
6
55.5556
38.4615
51.6545
6/2/0/0
49
Daisuke Mashiro
6
53.7037
38.4615
52.2423
6/2/0/0
50
Meguru Araki
6
51.3333
46.1538
50.3333
5/2/0/0
51
Ryuichi Shirosita
6
48.3333
40.0000
49.9285
6/2/0/0
52
Takahiro Nohdu
6
46.4815
35.7143
46.3568
6/2/0/0
53
Hayato Ikuta
6
44.4444
33.3333
45.1709
6/2/0/0
54
Kazuya Yasuda
6
44.0000
46.1538
43.7529
5/2/0/0
55
Daisuke Takagi
6
40.0000
40.0000
41.5079
6/2/0/0
56
Takahiro Tsuno
6
38.8889
33.3333
40.6960
6/2/0/0
57
Tsuyoshi Goto
4
43.3333
30.9524
43.5747
6/1/1/0
58
Naotsugu Shiraishi
4
41.6667
43.3333
43.0556
4/1/1/0
59
Hitoshi Doi
4
37.7778
35.5556
40.2381
5/0/1/1
60
Kazuhisa Anabuki
3
66.6667
42.8571
61.3095
3/1/0/0
61
Naoyuki Shinohara
3
64.5833
41.6667
56.0606
4/1/0/0
62
Kazuhiro Ikeuchi
3
59.2593
28.5714
57.7381
3/1/0/0
63
Masahisa Nagano
3
54.6296
31.2500
55.9259
6/1/0/0
64
Keigo Shibata
3
47.9167
33.3333
48.3502
4/1/0/0
65
Kazushi Kasahara
3
46.6667
35.7143
43.3333
5/1/0/0
66
Kazuyuki Tsunetoku
3
45.5556
33.3333
45.5891
6/1/0/0
67
Hiroya Yamamoto
3
45.3704
23.0769
44.7884
6/1/0/0
68
Jun Yasuzawa
0
75.0000
20.0000
75.0000
2/0/0/0
69
Kazuya Nishioka
0
75.0000
20.0000
58.3333
2/0/0/0
70
Hiroaki Ando
0
55.5556
14.2857
52.1825
3/0/0/0
71
Shinji Morita
0
47.9167
11.1111
48.7500
4/0/0/0
72
Kenta Miura
0
47.9167
11.1111
48.3333
4/0/0/0